តើអ្នកចង់ទៅសិក្សាមុខវិជ្ជាអ្វីនៅប្រទេសកាណាដា?

សូមស្រមៃអំពីការសិក្សាជីវវិទ្យាសមុទ្រនៅឆ្នេរភាគខាងលិចរបស់ប្រទេសកាណាដា, សិក្សាអំពីប្រវត្តិសាស្រ្តរបស់ប្រទេសបារាំង កាណាដានៅទីក្រុងកេបិចឬការចូលរួមក្នុងសាលារៀនធ្វើម្ហូបនៅទីក្រុងហាលីហ្វាក់! ផ្គូរផ្គងចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់អ្នកជាមួយសាលារៀននិងកម្មវិធីដែលមានបទពិសោធន៍ខ្ពស់នៅប្រទេសកាណាដាជាមួយនឹងពហុវប្បធម័និងអ្នកជំនាញឈានមុខគេរបស់ពិភពលោក។

ទទួលបានលិខិតអនុញ្ញាតក្នុងការសិក្សា

ដើម្បីទៅសិក្សានៅប្រទេសកាណាដា, អ្នកត្រូវមានលិខិតអនុញ្ញាតក្នុងការសិក្សានិង / ទិដ្ឋាការ។

ត្រៀមខ្លួនក្នុងការសិក្សា

ស្វែងយល់ពីអ្វីដែលអ្នកត្រូវការមុនពេលអ្នកដាក់ពាក្យសុំលិខិតអនុញ្ញាតការសិក្សានៅក្នុងប្រទេសកាណាដា។

កំណត់នូវសិទ្ធិរបស់អ្នក

ដាក់ពាក្យស្នើសុំលិខិតអនុញ្ញាតក្នុងការសិក្សា

បន្តរយះពេលនៃការសិក្សារបស់អ្នក

អ្នកគួរតែបន្តលិខិតអនុញ្ញាតក្នុងការសិក្សារបស់អ្នកយ៉ាងហោចណាស់ 30 ថ្ងៃមុនពេលលិខិតអនុញ្ញាតបច្ចុប្បន្នរបស់អ្នកត្រូវបានផុតកំណត់។

ការងារខណៈពេលដែលអ្នកសិក្សា

សិស្សនិស្សិតអាចធ្វើការនៅប្រទេសកាណាដា, ខណៈពេលដែលកំពុងសិក្សា។ ក្នុងករណីជាច្រើន, អ្នកតម្រុវអោយមានការដាក់ពាក្យដើម្បីទទួលបានការអនុញ្ញាតិសម្រាប់ប័ណ្ណការងាររបស់សិស្ស។

អ្នកអាចធ្វើការនៅក្នុងសាលានៅក្នុងសាលាឬសាកលវិទ្យាល័យដែលអ្នកសិក្សាដោយមិនចាំបាច់មានប័ណ្ណការងារមួយប្រសិនបើអ្នកគឺជានិស្សិតពេញម៉ោងនៅក្នុងសាលាឬសាកលវិទ្យាល័យនោះ។វិទ្យាស្ថានd’enseignement général et professionnel (CEGEP) ដែរមានទីតាំងនៅកេបិចជាស្ថាប័នឯកជនក្រោយមធ្យមសិក្សាដែលប្រតិបត្តិការក្រោមបទប្បញ្ញត្តិស្ថាប័នសាធារណៈនិងទទួលជំនួយពីរដ្ធាភិបាលប្រហែលជា 50 ភាគរយសម្រាប់ប្រតិបត្តិការរួមរបស់ខ្លួន។

ការស្នាក់នៅក្នុងប្រទេសកាណាដាបន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការសិក្សា

អ្នកអាចស្នាក់នៅក្នុងប្រទេសកាណាដាជាអចិន្រ្តៃយ៍ឬស្វែងរកការងារបន្ទាប់ពីអ្នកបានបញ្ចប់ការសិក្សា។ ដើម្បីធ្វើការនៅប្រទេសកាណាដាបន្ទាប់ពីអ្នកបានបញ្ចប់ការសិក្សាអ្នកត្រូវតែដាក់ពាក្យសុំលិខិតអនុញ្ញាតការងារ (PGWPP) ប្រសិនបើអ្នកចង់ស្នាក់នៅក្នុងប្រទេសកាណាដាជាអចិន្រ្តៃបន្ទាប់ពីអ្នកបានបញ្ចប់ការសិក្សានៅទីនោះគឺអ្នកអាចដាក់ពាក្យសុំសិទ្ធិតាមរយះទម្រង់ជាច្រើនជាមួយនឹងតម្រូវការរបស់អ្នក។