ការធ្វើចំណាកស្រុកទៅប្រទេសអូស្រ្តាលីចាប់ផ្តើមក្នុងឆ្នាំ 1788 នៅពេលដែលអាណានិគមអង់គ្លេសនៃរដ្ឋ New South Wales ត្រូវបានបង្កើតឡើង។ សព្វថ្ងៃនេះ, ចំនួនពាក់កណ្តាលនៃកំណើនប្រជាជនសរុបរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីត្រូវបានកើតឡើងតារយះការធ្វើអន្តោប្រវេសន៍ចូលក្នុងប្រទេសនេះ។ យើងមានមោទនភាពដែលបានមនុស្សរាប់ពាន់អ្នកមកតាំងលំនៅនៅក្នុងប្រទេសអូស្រ្តាលីក្នុងរយៈពេល 10 ឆ្នាំ។ សេវាកម្មរបស់យើងគឺផ្ដល់ទៅតាមប្រភេទនៃទិដ្ធាការរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីដូចជាផ្នែកអាជីវកម្ម, ការសិក្សា, ឬការឧបត្ថម្ភដោយក្រុមគ្រួសារដែលគ្របដណ្តប់ទៅលើតំបន់ទាំងអស់នៃប្រទេសអូស្ត្រាលី។

យើងយល់ថាការសម្រេចចិត្តដើម្បីផ្លាស់ទីទៅកាន់ប្រទេសមួយផ្សេងទៀតគឺជាជម្រើសជីវិតផ្លាស់ប្តូរ។យើងជឿជាក់ថាមនុស្សគ្រប់គ្នាពិចារណាក្នុងការធ្វើអន្តោប្រវេសន៍សាកសមនឹងទទួលបាននូវសេវាកម្មនិងព័តមានច្បាស់លាស់។ ភ្នាក់ងារក្នុងការធ្វើចំណាកស្រុករបស់យើងបានប្តេជ្ញាចិត្តក្នុងការរក្សាសីលធ័មនិងស្ដង់ដារខ្ពស់។(www.mara.gov.au/becoming-an-agent/professional-standards-and-obligations/code-of-conduct) នៃម៉ារ៉ា (www ។ mara.gov.au)

រដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីជឿថាអ្នកស្រុកថ្មីគួរត្រូវបានលើកទឹកចិត្តដើម្បីទទួលបានការស្វែងយល់អំពីប្រទេសអូស្រ្តាលី, បេតិកភណ្ឌ, ភាសា, តម្លៃពន្ធនិងជីវិតនៃការរស់នៅដែលអនុវត្តសម្រាប់សញ្ជាតិអូស្រ្តាលីនៅពេលពួកគេមានសិទ្ធិ។ (AMEP)​ ជាកម្មវីធីសិក្សាផាសាអង់គ្លេសដែលផ្ដល់ជូនរហូតដល់ទៅ 510 ម៉ោងនៃការសិក្សាភាសាអង់គ្លេសដោយឥតគិតថ្លៃសម្រាប់ជនជនចំណាកស្រុកដើម្បីជួយឱ្យពួកគេរៀនភាសាអង់គ្លេសដែលជាមូលដ្ឋានគ្រឹះក្នុងការទំនាក់ទំនងដើម្បីជួយសម្រួលជាមួយនឹងការតាំងទីលំនៅនៅក្នុងប្រទេសអូស្រ្តាលី។

ប្រសិនបើអ្នកមានចំណាប់អារម្មណ៍ក្នុងការផ្លាស់ប្តូរទៅរស់នៅប្រទេសអូស្រ្តាលី, សូមកុំស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការទាក់ទងក្រុមការងារររបស់យើង: info@amsbridgeblue.com