សិស្សនិស្សិតអន្តរជាតិជាទីគោព,
នៅថ្ងៃមួយក្នុងឆ្នាំ 1938, លោក John Dewey បានលើកឡើងពីការប្រជុំមួយនៃអ្នកអប់រំដែលមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈនិងការជំរុញអោយធ្វើការស្វែងយល់អំពី “តើការអប់រំគឺអ្វី។ បន្ទាប់មកនាឆ្នាំ១៩៤០ លោកPhilip W. Jacksonបានចំណាយពេល៦០ឆ្នាំពិចារណាយ៉ាងល្អិតល្អន់ទៅលើអត្ថន័យ។ការអប់រំគឺជាទស្សនះវិជ្ជាដ៏ជ្រាលជ្រៅដែលបង្ហាញអំពីការបញ្ជូនចំណេះដឹងនៅក្នុងសង្គមមនុស្ស។

វិធីសាស្រ្តក្នុងការអប់រំភាគច្រើនផ្អែកលើបទពិសោធន៏ជាក់ស្ដែងក្នុងគោលបំណងស្វៃងរកដំណោះស្រាយសម្រាប់
សហសម័យជាក់ស្ដែងយ៉ាងតឹងរឹងក្នុងគោលបំណងដើម្បីរកឱ្យឃើញដំណោះស្រាយជាក់ស្តែងសម្រាប់គ្រូនិងអ្នកគ្រប់គ្រងសាលា។

ជម្រើសនៃការសិក្សារបស់អ្នក​

 • ថ្នាក់វិទ្យាល័យ

 • ថ្នាក់សាកលវិទ្យាល័យ

 • អ្នកជំនាញ ឬ វិទ្យាស្ថានឯកជន

 • វិទ្យាស្ថាន

 • កម្មវិធីសិក្សាបរទេស​ (មួយឆមាស​ ឬ មួយឆ្នាំ)

 • កម្មវិធីសិក្សាផ្សេងៗទៀត

អ្វីដែលត្រូវពិចារណាមុនពេលដំណើរការនៃការសិក្សានៅបរទេស

 • តើកម្រឹតនៃការសិក្សាមួយណាដែល​អ្នកមានបំណងចង់ទទួលយក

 • តើប្រទេសណាមួយដែលអ្នកមានបំណងចង់ទៅសិក្សា

 • តើជំនាញណាមួយដែលអ្នកចាប់អារម្មណ៏?

 • គោលដៅអាជីពរបស់អ្នក

 • កម្រឹតនៃការប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេសរបស់អ្នក

 • កម្រឹតនៃថវិការរបស់អ្នក

 • តើអ្នកចង់ចំណាយពេលប៉ុន្មានដើម្បីទៅសិក្សានៅបរទេស?

ការប្រឹក្សានិងពត៌មានដែលយើងផ្ដល់ជូនគឺមិនលម្អៀង។​ពួកយើងមានបំណងចង់អោយសិស្សនិស្សិតនិងអតិថិជនទទួលបានពត៌មានកាន់តែច្រើនដើម្បីធ្វើការសម្រេចចិត្តដ៏ត្រឹមត្រូវ។​ពួកយើងនឹងផ្ដល់ប្រឹក្សា ដំបូងន្មាននិងជួយអ្នកក្នុងការដាក់ពាក្យទៅសិក្សានៅបរទេស។

Select your study abroad destination from the list below

ប្រទេសអូស្ត្រាលី
កាណាដា
នូវែលហ្សេឡង់
អង់គ្លេស
សហរដ្ឋអាមេរិក