ដើម្បីទទួលបានភាពជោគជ័យក្នុងឆ្នាំ​ 2017 នេះ ចូលរួមពិពណ៌ស្តីពីការសិក្សានៅប្រទេសអូស្រ្តាលី

ដោះសោរ អាជីពរបស់អ្នក! ចាប់ផ្ដើមឥឡូវនេះ!

តើអ្នកគឺជាអ្នកលេងហ្គេមសម្រាប់ភាពជោគជ័យមែនឬទេ?​

ទីក្រុង​សៀមរាប សណ្ឋាគារ Memoire Siem Reap Hotel

ថ្ងៃ25 ខែមិនា ឆ្នាំ2017 (ថ្ងៃសៅរ៍)

ម៉ោង 1.00 ដល់ 4.00 រសៀល

ទីក្រុង​ភ្នំពេញ សណ្ឋាគារ Raffles Hotel Le Royal

ថ្ងៃ26 ខែមិនា ឆ្នាំ2017 (ថ្ងៃអាទិត្យ)

ម៉ោង 1.00 ដល់ 5.00 រសៀល

✔​ ទទួលបានពត៌មានស្តីពីការសិក្សារដោយឥតគិតថ្លៃ

✔ ចុះឈ្មោះចូលរៀនដោយឥតគិតថ្លៃ
✔ រៀបចំឯកសារដោយឥតគិតថ្លៃ

UNLOCK YOUR CAREER! PRESS START NOW!

ចុះឈ្មោះនៅទីនេះដោយឥតគិតថ្លៃ

UNLOCK SUCCESS! STUDY IN AUSTRALIA!

Attend the Study in Australia Expo/Seminar and Unlock your Success this 2017.

UNLOCK YOUR CAREER! PRESS START NOW!

ARE YOU GAME FOR SUCCESS?

SIEM REAP –Memoire Siem Reap Hotel
25 March 2017 (Saturday)
1PM-4PM

PHNOM PENH–Raffles Hotel Le Royal
26 March 2017 (Sunday)
1PM-5PM

✔ FREE Admission
✔ FREE Seminar
✔ FREE Processing

UNLOCK YOUR CAREER! PRESS START NOW!