Hệ thống giáo dục

Hệ thống giáo dục ở New Zealand có 3 bậc học bao gồm giáo dục cấp 1 (tiểu học), cấp 2 (trung học) và cấp 3 (chương trình đại học, cao đẳng nghề ). Năm học ở New Zealand khác nhau ở từng trường, thông thường sẽ bắt đầu vào cuối tháng 1 – giữa tháng 12 (đối với cấp tiểu học, trung học, cao đẳng nghề ) và từ cuối tháng 2 đến giữa tháng 11 đối với chương trình đại học

Các loại bằng cấp

Tất cả bằng cấp được chứng nhận và công bố trên hệ thống văn bằng New Zealand NZQF: chứng chỉ , cao đẳng, cử nhân. Mỗi bằng cấp được định nghĩa bằng các tiêu chí bao gồm thứ hạng bằng cấp , số tín chỉ bắt buộc. Dưới đây là danh sách các loại bằng cấp

Các bằng cấp theo khung NZQF được công bố kèm theo các định nghĩa tiêu chuẩn tương ứng. Vui lòng xem chi tiết tại từng đường dẫn chi tiết bên dưới

• Certificate

• Diploma

• Bachelor’s Degree

• Graduate Certificate

• Graduate Diploma

• Bachelor Honours Degree

• Postgraduate Certificate

• Postgraduate Diploma

• Master’s Degree

• Doctoral Degrees

Cấp độ của các bằng cấp

Hệ thống giáo dục theo khung NZQF có 10 cấp độ. Các cấp độ khác nhau theo độ khó và phức tạp của chương trình học , cấp độ 1 là thấp nhất, cấp độ 10 là cao nhất và phúc tạp nhất. Các bằng cấp phải được xếp vào 1 trong 10 cấp độ này. Do đó, bằng cấp thuộc cấp độ này phải bao gồm tín chỉ đạt được từ những cấp độ trước đó và dưới các cấp độ sau đó.

Chăm sóc học sinh quốc tế

Khi du học sinh đến học tập tại New Zealand, trường học có trách nhiệm đảm bảo cho tất cả học sinh an toàn , được cập nhật kịp thời các thông tin và chăm sóc tốt

Để hỗ trợ cho việc này, Chính phủ New Zealand đã thực hiện bộ các chuẩn mực nghiệp vụ cho việc chăm sóc du học sinh quốc tế (the Code)

Tài liệu này là khung chuẩn để các trường và công ty tư vấn du học thực hiện đảm bảo dịch vụ cung cấp cho sinh viên quốc tế

Đây là những tiêu chuẩn tối thiểu mà sinh viên được mong muốn phải làm theo khi theo học tại nhà trường và các hỗ trợ cần thiết mà trường học, công ty cung cấp ngược lại cho sinh viên